MVO en duurzaamheid: visie en beleid

De Heezen bedrijven willen verantwoord omgaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en onze CO2-footprint verkleinen. Hiertoe hanteren wij een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid, die we als volgt hebben geformuleerd in ons KAM-jaarverslag:

Duurzaamheid bij Heezen
Binnen de brede bouw- en vastgoed sector waarin Heezen actief is wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook Heezen streeft naar continue verbetering op het gebied van milieu door bewust en efficiënt om te gaan met grond- en hulpstoffen, relevante (milieu)wet- en regelgeving. Heezen wil zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen, niet alleen als een specialist in de diensten die ze uitvoeren, maar ook als een duurzaam en maatschappelijk verantwoord aannemingsbedrijf!

Personeel & Ontwikkeling
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers. De medewerkers zijn de kern van de organisatie.
De kwaliteit van de medewerkers wordt continu getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. Veilig en gezond werken staan bovenaan, de organisatie werkt volgens VCA** op de projectlocaties. Er zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Wij faciliteren de middelen om veilig en gezond te kunnen werken. Voor de operationele medewerkers is een totaal veiligheidspakket aan middelen beschikbaar.

De opbouw van het personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst. Waar mogelijk worden kantoor- en buitenfuncties ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt danwel het contracteren van bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Ook biedt Heezen actief kansen aan leerlingen en stagiaires.

Heezen wil de flexibele schil van arbeidskrachten en in te zetten materieel, welke bestaat uit inhuurpersoneel en inhuurmachines, op peil houden. Hierdoor is het mogelijk om snel te reageren op wisselende volumes werkvoorraad. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen. 

Maatschappelijke initiatieven
Heezen is als familiebedrijf altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te houden zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij en een bron van werkgelegenheid en ontwikkeling.

Zo sponsort Heezen sport-, cultuur- en maatschappelijke projecten (zelfs in Suriname!), organiseert het activiteiten voor kinderen en geeft het gastcolleges in het (hoger) onderwijs.

CO2-Prestatieladder
Heezen is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. Heezen is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO2-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO2-emissie serieus nemen.

Beleid 
Heezen is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-emissie te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een milieuverantwoord en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene energie, door o.a. het plaatsen van zonnepanelen, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden en draaien" en "good housekeeping" op het kantoor. In 2013 is Heezen gestart met het meten van haar CO2-emissie. Vervolgens is de doelstelling geformuleerd om de CO2-footprint binnen 3 jaar met minimaal 8% te reduceren. Dit is een absolute besparing van 250 ton CO2.

Uitstoot door vervoer 
De CO2-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van het materieel, het bedraagt dan ook ruim 96% van de totale CO2-footprint. Om dit te reduceren heeft Heezen een aantal maatregelen genomen:

  • vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoord materieel, minimaal Euro-5 of 6 norm, maximaal een C-label of elektrisch;
  • chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;
  • maandelijks controleren van de bandenspanning;
  • ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

Participatie
Actieve deelname aan keteninitiatief
Door deelname aan Duurzame Leverancier, wil Heezen participeren in de keten ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzame leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Grontmij en Antea Group, ondersteund door Provincie Utrecht. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet aantoonbaar te maken. Daarnaast zijn er jaarlijks bijeenkomsten waarbij ervaringen ten behoeve van CO2-emissie worden gedeeld.

Onderdeel van het initiatief is het delen van de CO2-emissie op de webpagina van het initiatief, www.duurzameleverancier.nl. Hiermee delen deelnemende bedrijven de ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie en wat het bedrijf als doel heeft gesteld, daarnaast laat je als bedrijf zien wat je doet om de doelen te bereiken. Deze reductie maatregelen zullen ook weer worden gedeeld binnen de klankbord bijeenkomsten. Daarnaast worden nieuwe initiatieven opgezet binnen DL, waarin deelnemende bedrijven worden betrokken.

Een voorbeeld van een keteninitiatief binnen DL is Circulaire Economie, een economisch systeem om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Dit initiatief past bij de bedrijfsactiviteiten en projectportefeuille van Heezen Holding B.V.. Uit de sloopprojecten komt bouw- en sloopafval (BSA) vrij dat in aanmerking komt voor recycling. Door het direct her-inzetten van BSA in andere bouw- of infrastructuur projecten is het mogelijk het aantal transport kilometers te verkleinen.

Door het bijwonen van deze bijeenkomsten haalt Heezen nieuwe kennis op voor de toepassing van duurzaamheid binnen de onderneming. Daarnaast levert Heezen input door haar visie op kansen voor duurzaamheid en CO2-reductie in haar bedrijfsprocessen te presenteren. Hierdoor ontstaat betrokkenheid waarbij zowel ‘halen’ en ‘brengen’ van toepassing is.

Relevante links en downloads:
Website duurzame leverancier
Website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
CO2-footprint_HoldingHeezenBV_2013 versie 06-05-2016
CO2-footprint_HoldingHeezenBV_2014 versie 06-05-2016
CO2-Emissie-Inventaris_HoldingHeezenBV_2015 versie 06-05-2016
Energiemanagement Actieplan