Bodemsanering

Bodemsanering: duurzame basis voor een gezonde leefomgeving

Als blijkt dat de bodem of het grondwater verontreinigd is, moet het terrein gesaneerd worden voordat je het opnieuw kunt ontwikkelen. Als specialist hebben wij veel ervaring met locaties waarbij problematiek op gebied van bodemverontreiniging en of asbest speelt. Alle werkzaamheden die hierbij komen kijken, kun je met een gerust hart aan ons overlaten. We kennen de actuele wetgeving op dit gebied en maken gebruik van de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen we aanzienlijke kostenbesparingen realiseren, zonder het belangrijkste doel uit het oog te verliezen: duurzaam bouwen aan een nieuwe omgeving.

Wat is bodemverontreiniging?

We spreken van bodemverontreiniging als er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen. Deze ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voor komen, leiden of kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem. Bij ‘ingrepen’ in binnenstedelijk gebied en oude industriegebieden, is er vaak sprake van bodemverontreiniging. In historisch belast gebied (daar waar wij als mensen al geruime tijd actief zijn geweest) is altijd wel iets in de grond te vinden. Dat betekent niet per definitie dat er gesaneerd moet worden.

Wanneer moet bodemsanering plaatsvinden

Wanneer bodemsanering plaats moet vinden is afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging, maar ook de wensen van de opdrachtgever. Bij een locatieontwikkeling moet gekeken worden naar de kwaliteit van de bodem en moet de bodem passend gemaakt worden voor het toekomstige gebruik. Wanneer er sprake is van een sterke verontreiniging, moet er mogelijk gesaneerd worden.

Bodemonderzoek schept duidelijkheid

Afhankelijk van het toekomstige gebruik van de grond wordt bepaald of de kwaliteit van de verontreinigde bodem daarvoor geschikt is. Dat gebeurt met een bodemonderzoek. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens vaste protocollen door onafhankelijke, daartoe erkende en gecertificeerde bedrijven en mensen. Afhankelijk van de grootte en de geschiedenis van het terrein worden van alle aangetroffen bodemlagen monsters genomen, en waar nodig van het grondwater. Na analyse volgt hieruit een rapport. Op basis van dit rapport, het toekomstige gebruik en de wensen van de opdrachtgever, stellen we een plan op met passende maatregelen. Tot slot verzorgen we de uitvoering.

Passend saneren

Wanneer sprake is van een sterke verontreiniging is een bodemsanering mogelijk noodzakelijk. Saneren wil tegenwoordig niet meer zeggen dat alle verontreinigde grond (en/of grondwater) wordt weggehaald. Met name de in bodemwetgeving genoemde “historische gevallen” (locaties van voor 1987) mogen functioneel gesaneerd worden. Dat wil simpelweg zeggen dat gekeken wordt naar de aard en omvang van de verontreiniging en naar het toekomstige gebruik van de bodem.

Een zogenaamde immobiele verontreiniging (zware metalen, PAK of asbest) kan bijvoorbeeld aangepakt worden door de bodemverontreiniging duurzaam af te dekken (simpelweg een gebouw er bovenop zetten). Een andere optie is het voorzien van een schone leeflaag zodat de bodem ter plekke toch gebruikt kan worden. Bij mobiele verontreinigingen (bijvoorbeeld olie) geldt een andere aanpak. Hierbij moet voorkomen worden dat de verontreinig verder verspreid raakt in de bodem.

Vraag naar de mogelijkheden!

Wat de kosten van bodemsanering zijn is een vaak gestelde vraag. Toch is het lastig hier eenduidig antwoord op te geven. De kosten van bodemsanering zijn namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren. Onze medewerkers hebben daarentegen de juiste kennis en vele ervaring voor een gepast voorstel.